Vse vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh ostijarej.com ( in vseh poddomenah ) so avtorsko delo OJ Bron, Tina Kvasnik s.p. in/ali njegovih partnerjev. Prepovedana je reprodukcija, distribucija, spreminjanje ter javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja avtorskega dela.

Z dovoljenjem OJ Bron, Tina Kvasnik s.p. so dokumenti, ki so objavljeni na spletnih straneh, shranjeni, razmnoženi ali kako drugače razširjeni le v nekomercialne namene in skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah ( Ur.l. RS, št. 21/1995 ), pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah ( vir podatkov mora biti vidno označen, podatki pa morajo ostati nespremenjeni ).

Pridržujemo si pravico do naknadnega spreminjanja cene storitev in produktov.

V namene promocije uporabljamo tudi e-pošto. Pridržujemo si pravico do vsaj enega poslanega sporočila. V kolikor ne želite prejemati sporočil, nas o tem obvestite.